СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХСлужбу за заштиту деце и младих се бави заштитом права и интереса деце и младих до навршене 26 године живота, службу чини седам стручних радника различитог профила занимања, од којих су седам водитеља случаја, два супервозора, два саветника за хранитељство и руководилац службе.

Служба за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за материјална давања се бави следећим пословима:

  • Рад стручних радника са циљем заштите и збрињавања деце и младих без родитељског старања; заштита и збрињавање психо-физички ометене деце и младих и пружање психосоцијалне подршке родитељима; превентивне активности и заштита деце и младих са поремећајем у понашању; као и активности у раду са децм и младима и њиховим родитељима, у циљу заштите њихових законом утврђених права;
  • Организовање и спровођење старатељске заштите над малолетном децом без родитељског старања;
  • Врше се послови обраде за усвојење и води евиденција о деци подобној за усвојење и потенцијалним усвојиоцима;
  • Реализује се заштита и пружање психо-социјалне подршке кроз саветодавни рад и сарадњу са другим институцијама жртвама насиља у породици и жртвама трговине људима;
  • Пружа стручна и саветодавна помоћ деци и младима који су у сукобу или у ризику од сукоба са законом, као и породицама са поремећеним породичним односима;
  • Спроводи корективни надзор над вршењем родитељског права;
  • Учествује у поступцима који се воде пред надлежним судовима и другим органима;
  • Обављају се послови обраде хранитеља, са циљем непосредне бриге о деци без родитељског старања;

Руководилац службе: Сузана Јовановић, дипломирани социјални радник