ДЕЛАТНОСТДелатност Центра заснована је на примени Закона о социјалној заштити, Породичног Закона, Закона о општем управном поступку и другим позитивно правним прописима, а у одређеном сегменту и градском Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева.

Центар је до сада више пута вршио усклађивање са новим законима, а последње усклађивање и самог оснивачког акта, као и свих нормативних аката установе извршено је након ступања на снагу Закона о социјалној заштити Републике Србије од дана 12.04.2011. године.

У области спровођења социјалне политике и остваривања права из области социјалне заштите, социјалног рада и породично-правне заштите грађана у стању социјалне потребе, Центар функционише као управни орган (располаже јавним овлашћењима за решавање о одређеним правима) и као стручна служба, која применом дефинисаних стручних и научних метода, врши значајне интервенције у области брачних и породичних односа, регулисања односа родитеља и деце, развојних проблема младих, социјалног просвећивања, социјалне интеграције, ресоцијализације и других питања у вези обезбеђивања социјалне сигурности и пружања подршке породицама/појединцима за нормално функционисање.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар обавља следеће послове из делокруга јавних овлашћења:
- решава у првом степену по захтевима за остваривање права из материјалне подршке и коришћења услуга социјалне заштите утврђених законом
- решава у првом степену по захтевима за остваривање права из области породично правне заштите и старатељства
- пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима.

Поред тога, Центар за социјални рад обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада и то:
- открива, прати и проучава социјалне потребе у области социјалне заштите, старатељства и породично правне заштите,
- врши процену и планира услуге и мере у партнерству с корисником,
- предузима и предлаже мере у решавању стања социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
- упућује, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
- развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и социјалне искључености,
- пружа услуге подршке, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
- подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите,
- води евиденцију и документациу пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру своје делатности,
- води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима на подручју града Панчева,
- врши друге послове утврђене Законом и градском Одлуком о социјалној заштити.

Обављањем ових послова Центар реализује три битне функције :
- пружа различите облике друштвене помоћи грађанима и породицама у стању социјалне потребе (непосредна реализација заштите),
- подстиче развој активности чија је сврха превентивног карактера и
- ствара непосредне сазнајне претпоставке за развој социјалнe заштите и услуга социјалне заштите.

Најважнија права из система социјалне заштите су заправо права из домена материјалне подршке:
- право на новчану социјалну помоћ (у даљем тексту НСП) које остварују породица или појединац без прихода или са приходима испод нивоа основице, односно износа НСП за конкретну породицу, уз испуњавање додатних услова који се односе на имовину и имовинска права, способност за рад и радни статус, а ближе су одређени подзаконским актима,
- право на увећану НСП која се односи на једнородитељске породице и инвалидна тј. радно неспособна лица,
- додатак за помоћ и негу другог лица остварују лица којима је због психичког и физичког стања потрeбна помоћ другог лица за задовољавање основних животних потреба; увећани додатак за помоћ и негу другог лица а на основу налаза и мишљења лекарске комисије;
- право на једнократну новчану помоћ (локално право)
- право на бесплатан оброк (народна кухиња).

Сви остали послови и поступци који се воде у Центру су заправо поступци за остваривање услуга социјалног рада, и најчешће су:
- услуга смештаја у установу социјалне заштите, користе лица која имају потребу за институционалним збрињавањем (деца без родитељског старања, васпитно запуштена деца, деца ометена у психофизичком развоју, стари и пензионери, душевно оболела и ментално недовољно развијeна одрасла лица)
- услуга породичног смештаја је облик заштите корисника из претходне тачке али у хранитељској породици, где им се обезбеђује сва неопходна брига и нега,
- услуга социјалног становања у заштићеним условима, за лица која због инвалидности или дуже хроничне болести нису способна да сама обезбеде стамбене потребе и организују сопствени живот без подршке,
- услуга становања уз подршку за младе који напуштају систем социјалне заштите,
- дневне услуге за одрасла инвалидна лица и старије - Клуб за одрасле и старе и служба помоћ у кући,
- услуга ургентног породичног смештаја за децу и младе,
- услуга смештаја у Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља (Сигурна кућа),
- услуге процене потреба корисника, планирања услуга, праћења спровођења услуга и евалуирање плана и поновни преглед – процена корисника.