Kako se hraniteljska porodica stara o detetu

Hraniteljska porodica:

 •  Podstiče razvoj potencijala deteta i podržava njegova interesovanja
 •  Razvija samopouzdanje kod deteta uvažavajući njegova osećanja i mišljenja
 •  Podržava lični, porodični, nacionalni, verski i kulturni identitet deteta
 •  Obezbeđuje sigurno okruženje za dete kako u porodici tako i u širem okruženju
 •  Primenjuje pozitivne vaspitne metode vodeći računa o uzrastu i potrebama deteta
 •  Pruža podršku detetu u prevladavanju krize zbog odvajanja i gubitaka bliskih osoba.
 •  Štiti dete od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja i ne primenjuje metode fizičkog kažnjavanja

U ostvarivanju brige o detetu hraniteljska porodica sarađuje sa stručnjacima iz socijalne zaštite, škole, zdrastvenih ustanova. Takođe, u interesu deteta razvija i održava kontakte sa porodicom porekla deteta i drugim značajnim osobama iz njegovog života.

 

Kakvu podršku dobija hraniteljska porodica

Hraniteljskoj porodici u obavljanju hraniteljske uloge pomažu stručnjaci centra za socijalni rad, realizatori edukativnih progama, voditelji slučaja zaduženi za dete i njegovu porodicu, roditelji ili staratelji deteta kao i druge značajne osobe iz mreže podrške za dete.

Hranitelji imaju prava na:

 • sveobuhvatne informacije o svim pitanjima značajnim za staranje o detetu;
 • odgovarajuću stručnu pomoć i podršku oko brige o detetu;
 • da budu informisani o dužini boravka deteta i planovima za njegovu budućnost;
 • da sa detetom ostvaruju kontakte i nakon prestanka porodičnog smeštaja;
 • pravo na zdrastveno osiguranje i zdrastvenu knjižicu, ukoliko hranitelj nema zdrastveno osiguranje po drugom osnovu. Članovi porodice hranitelja takođe imaju pravo na obavezno zdrastveno osiguranje ako nisu osigurani po drugom prioritetnom osnovu.
 • hranitelji dobijaju finansijsku podršku za ostvarivanje prava deteta na hraniteljskom smeštaju kao i novčanu nadoknadu za svoj rad. Naknada za rad obuhvata i uplaćene doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a ostvaruje se na osnovu potpisanog ugovora o hraniteljstvu od trenutka smeštaja deteta u porodicu. Iznos naknade se razlikuje u zavisnosti od broja dece na hraniteljskom smeštaju.

Finasnijska sredstva koja se obezbeđuju za potrebe deteta se odnose na:

Redovne mesečne naknade:

 •  mesečna naknada za izdržavanje deteta
 •  sredstva za lične potrebe (džeparac za decu strariju od 7 godina)
 •  uvećana naknada za dete lako ometeno u razvoju ili sa izrečenom vaspitnom merom
 •  uvećana naknada za umereno, teže ili teško ometeno dete u razvoju
 •  uvećana naknada za dete sa posebno teškim i višestrukim razvojnim problemima

Posebna (namenska) sredstva:

 •  za opremu za smeštaj u hraniteljsku porodicu (jednokratno prilikom smeštaja)
 •  za troškove udžbenika i školskog pribora (za svaku školsku godinu)
 •  za troškove proslave mature i diplome
 •  za troškove odmora i rekreacije u organizaciji škole (nastava u prirodi i ekskurzije)
 •  za troškove prevoza do škole (ukoliko je ona van mesta boravka)
 •  Naknade za dete troše se isključivo za potrebe deteta, odnosno prema nameni kjoe je određena naknadom.