Ko može da bude hranitelj

Hraniteljstvom može da se bavi porodica koja je u okviru propisane procedure stekla opštu podobnost za hraniteljstvo i dobila odgovarajuću potvrdu centra za socijalni rad.

Porodica treba da bude otvorena i spremna da prihvati brigu o detetu bez roditeljskog staranja i da mu pruži ljubav, pažnju i toplinu porodičnog doma.

Hranitelj ne može biti:

– Lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava

– Lice koje je potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti

– Lice obolelo od bolesti koja može štetno delovati na hranjenika

– Lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela.

Jedna porodica može da se stara o najviše troje dece na hraniteljstvu odnosno dvoje ako je reč o deci sa teškoćama u razvoju. Porodica može imati i više od troje dece na smeštaju ako se radi o braći i sestrama i ako se proceni da je to u njihovom najboljem interesu zbog očuvanja uzajamnih veza.