КОНТАКТ

Центар за социјални рад ,,Солидарност“

ПИБ:101059180

МБ: 08006610

ЈБКЈС: 00308

Пријемна канцеларија


013/319-843

локал 101

Администрација


013/319-843

локал 103/104
Материјална давања

013/319-843

локал 102/105/106

Рачуноводство

013/319-998

Локал 112/114

Директор


013/355-051
Правна служба

013/333-547

Служба за децу и младе

013/319-966

локал 115/116/119

Служба за одрасле и старе

013/311-889

локал 107/108/109/110/111

Саветници за хранитељство

013/319-788

Локал 127/129/121

Сигурна кућа


013/331-777

СОС Телефон


0800/100-113

Факс


013/333-193