КОРИСНИЦИКорисници права или услуга социјалне заштите су појединaц, односно породицa, који се суочава са препрекама у задовољавању основних потреба, због чега не могу да достигну или одрже квалитет живота, а не могу да их оствари својим радом или приходом од имовине.
Услуге Центра подразумевају активно пружање подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву.

Деца и младе особе (до навршене 26. године живота) су корисници услуга када им је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, а нарочито:

 • ако су без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
 • ако њихов родитељ, старатељ или друго лице није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
 • ако имају сметње у развоју (телесне, интелекуталне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
 • ако је у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и ако својим понашањем угрожава себе и околину;
 • ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога и других опојних средстава;
 • ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације;
 • ако је жртва трговине људима;
 • ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без пратње;
 • ако се његови родитељи споре око вршења родитељског права;
 • ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите;

Одрасла и старија лица су корисници социјалне заштите када је њихово стање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности, а нарочито:

 • ако имају телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и када се сусрећу са ограничењима у једној или више области живота;
 • ако постоји опасност да ће постати или јесте жртва самозанемаривања, занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици;
 • ако се суочавају с тешкоћама због поремећених односа у породици, зависти од алкохола, дрога и других опојних средстава;
 • ако су жртва трговине људима;
 • ако су страни држављани и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом;
 • ако имају потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите.