Korisnici

Deca i mlade osobe, do navršene 26-e godine života, jesu korisnici prava i usluga u sistemu socijalne zaštite kada su im usled životnih okolnosti ugroženi zdravlje, bezbednost i razvoj, odnosno ako je izvesno da bez podrške sistema socijalne zaštite ne mogu da dostignu optimalni nivo razvoja.

Deca doživljavaju razne promene od rođenja pa do postizanja zrelosti. Te promene jesu fiziološke i psihičke prirode. Može se reći da dete prolazi kroz etape razvoja, od kojih svaka ima svoje specifičnosti.Jedan od najburnijih perioda je prelaz između detinjstva i zrelog doba-pubertet i adolescencija.

Od 14-e godine života maloletna lica postaju odgovorna za krivične i prekršajne postupke te se prema njima izriču određene vaspitne mere, u skladu sa zakonom, koje izriče Viši sud.

Sa 15 godina života, maloletna lica postaju radno sposobna,a sa 18 godina stiču u potpunosti poslovnu sposobnost.

Sa 16 godina života može se dati saglasnost maloletniku za stupanje u maloletnički brak.

Različite su potrebe i problemi sa kojima se ova kategorija korisnika suočava:

 •  Roditelj ili staratelj po drugom osnovu(neposredni ili drugo fizičko lice) nije u stanju da se o njemu stara bez podrške sistema socijalne zaštite, usled zdravstvenih razloga, intelekutualnih poteškoća, duševnog oboljenja, nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti ili drugih problema;
 •  Deca bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja( deca i maldi na hraniteljskom smeštaju;
 •  Deca sa smetnjama u razvoju(telesne, intelektualne, senzorne,govorno-jezičke, socio-emocionalne, višestruke), a potrebe za negom i materijalnom sigurnošću prevazilaze mogućnosti porodice;
 •  Deca i mladi koji žive u porodicama u kojima su odnosi poremećeni;
 •  Deca i mladi čiji su roditelji u brakorazvodnom sporu ili postrazvodnoj krizi te su i deca izložena problemu;
 •  Mladi u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom i ukoliko svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu;
 •  Mladi koji se suočavaju sa teškoćama zloupotrebe alkohola, droga i drugih opojnih sredstava;
 •  Deca i mladi u riziku da će postati žrtva ili već jeste žrtva zlostavljanja , zanemarivanja, nasilja ili eksploatacije;
 •  Žrtve trgovine ljudima;
 •  Strani državljani odnosno maloletna i mlada lica bez državljanstva, bez pratnje;
 •  Deca i mladi koji imaju druge potrebe za korišćenjem socijalne zaštite.

Odrasla punoletna i starija lica, podrazumevaju kategoriju korisnika od navršenih 26 do 65 godina i starija lica od 65.Korisnici su socijalne zaštite kada je njihovo stanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen usled starosti, bolesti, invaliditeta, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

(Saša Škundrić, dipl.psiholog:Izvod iz Priručnika za volontere Novosadskog humanitarnog centra)

Za starenje i starost još uvek nije formirana jedinstvena i potpuna definicija iako se kao fenomen proučava već vekovima. Ni danas ne postoji potpuna definicija starosti, niti sveobuhvatno objašnjenje procesa starenja.

O većini svojih potreba i problema stara osoba će biti voljna da razgovara. Nekada će sam razgovor sa starom osobom pomoći da se ona oseća bolje i da sama dođe do ideje za rešavanje svojih problema. Kroz razgovor i pažljivo slušanje možemo da sakupimo potrebne informacije koji će nam pomoći da razumemo staru osobu. Nekada stare osobe neće direktno iznositi probleme koji ih muče i sasvim jasno prepoznati koje su to nezadopvoljene potrebe koje ih čine nezadovoljnim. Zato je potrebno da imamo strpljenja i razumevanja kako bi mogli da na adekvatan način pružimo podršku starim licima.

Uzroci potreba i problema korisnika koji pripadaju kategoriji odrasli i stari su različiti:

 •  ukoliko se suočavaju sa teškoćama i problemima zbog poremećenih odnosa u porodici;
 •  kada postoji opasnost da će postati žrtva ili jeste žrtva zanemarivanja ili samozanemarivanja;
 •  zanemarivanje, zlostavljanje, eksploatacija i nasilje u porodici;
 •  ukoliko lice ima telesne, intelektualne ili senzorne teškoće u komunikaciji i kada se usled društvenih ili drugih prepreka susreće s funkcionalnim ograničenjima u jednoj ili više oblasti života;
 •  lica korisnici alkoholnih pića i opojnih sredstava ili zbog drugog obila društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka;
 •  ako je žrtva trgovine ljudima;
 •  lica koja imaju potrebe za domskim smeštajem i druge potrebe za korišćenjem socijalne zaštite;
 •  ako je strani državljanin i lice bez državljanstva u potrebi za socijalnom zaštitom.