O nama

Centar za socijalni rad“Solidarnost“ u Pančevu osnovan je 12.05.1960.g. od strane Narodnog odbora sreza Pančevo, a 1961.g. osnivačka prava preneta su na NO Pančeva. Do današnjeg dana više puta vršeno je usklađivanje s novim zakonima, a poslednje usklađivanje samog osnivačkog akta, kao i svih normativnih akata ustanove, izvršeno je nakon stupanja na snagu Zakona o socijalnoj zaštiti RS, od 12.04.2011.g.