Делатност рада

Делатност Центра за социјални рад заснована је на примени Закона о социјалној заштити и Породичног Закона, Закона о општем управном поступку и другим позитивно правним прописима, а у одређеном сегменту и Градском одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева.

У области спровођења социјалне политике и остваривања социјалне заштите, социјалног рада и породично-правне заштите грађана у стању социјалне потребе, Центар за социјални рад функционише као управни орган(располаже јавним овлашћењима за решавање о одређеним правима) као и стручна служба, која применом одређених стручних и научних метода врши значајне интервенције у области брачних и породичних односа, регулисања односа родитеља и деце, развојних проблема младих, социјалног просвећивања, социјалне интеграције, ресоцијализације и других проблема поводом обезбеђивања социјалне сигурности и пружања подршке породицама и појединцима за нормално функционисање.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар за социјални рад обавља следеће послове из делокруга јавних овлашћења:

 • решава у првом степену по захтевима за остваривање права из материјалне подршке и коришћења услуга социјалне заштите утврђених законом,
 • решава у првом степену по захтевима за остваривање права из области породично правне заштите и старатељства,
 • пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима.

 

Поред тога, Центар за социјални рад обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада и то:

 • открива, прати и проучава социјалне потребе у области социјалне заштите, старaтељства и породично правне заштите,
 • врши процену и планира услуге и мере у партнерству са корисником,
 • предузима и предлаже мере у решавању стања социјалне потребе грађана и прати њихово извршење,
 • упућује,организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и социјалне искључености,
 • пружа услуге подршке, спроводи одговарајући третман, саветодавно-тераписјке услуге и стручну помоћ корисницима,
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите,
 • води евиденцију о пруженим услугама и предуизетим мерама у оквиру своје делатности,
 • води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима на подручју града Панчева,
 • врши друге послове утврђене Законом и Градском одлуком о социјалној заштити.

 

Обављањем ових послова Центар реализује три битне функције:

 • пружа разне облике друштвене помоћи грађанима и породицама у стању социјалне потребе(непосредна реализација заштите),
 • подстиче развој активности чија је сврха превентивног карактера,
 • ствара непосредне сазнајне претпоставке за развој социјалне заштите и услуга социјалне заштите.