СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХСлужбу за заштиту одраслих и старих се бави заштитом одраслих лица (од навршених 26 година живота до навршених 65 година), док се лица старија од 65 година налазе у категорији старих, службу чини осам стручних радника различитог профила занимања, од којих су шест водитеља случаја, један супервозор и руководилац службе.

У Служби за заштиту одраслих и старих , корисници могу да остваре права на услуге социјалне заштите уколико је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других околности, а нарочито ако им прети опасност да ће постати или ако су постали жртве самозанемаривања, занемаривања, насиља у породици, експлоатације или трговине људима.

Службу за заштиту одраслих и старих се бави следећим пословима:

  • Породично-правне заштите у виду старатељства, привременог старaтељства;
  • Заштите од насиља у породици, посредовање у породичним односима и слично;
  • Социјалне заштите у виду смештаја у установе социјалне заштите или другу породицу;
  • Новчана давања за опрему, лекове, помагала, најнужнијих потреба, накнаду трошкова сахране и друго;
  • Дневне услуге у заједници
    а) помоћ у кући, б) дневни боравак в)клубови за одрасла и старија лица. ;

Руководилац службе: Весна Барбуљ, дипломирани правник