Organizacija rada

Organizacija rada se od osnivanja Centra menjala, a do 31 bio je zastupljen Timski rad. Primenom novog Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima Centra za socijalni rad, primenjuje se nov metod rada, vođenje slučaja.

Novim metodama rada, vođenjem slučaja, voditelji slučaja(socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi, sociolozi ili andragozi), su zaduženi za konkretne slučajeve uz podršku supervizora kao i rukovodioca službe.

 

Organizaciona struktura

Služba za decu i mlade

Služba za odrasle i stare

Pravna služba sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom

Sigurna kuća-Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja

 

Finansijski poslovi se ne obavljaju ni u jednoj službi posebno već samostalno i ove poslove obavljaju 1 blagajnik, 1 računovođa i 1 šef računovodstva.