ОРГАНИЗАЦИЈАОрганизационе јединице Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево су:
1. Служба за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за материјална давања
2. Служба за заштиту деце и младих
3. Служба за заштиту одраслих и старих
4. Сигурна кућа – Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља (у даљем тексту: Сигурна кућа)

Рад у оквиру служби организован је у складу с Правилником о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом радних места у Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчевo (Службени лист града Панчева бр. 12/2018), те има четири руководиоца и три супервизора.

Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево у циљу повезивања и интегрисања Служби, правовременог обавештавања и координације између појединаца и организационих јединица у вршењу јавних овлашћења у Центару за социјални рад „Солидарност“ Панчево су за организовање и управљање процесом рада формирана стална и повремена стручна и саветодавна тела:
Стална тела су:

  • Колегијум руководиоца
  • Колегијум Служби
  • Стална Комисија органа старатељства

Повремена тела су:

  • Стручни тимови
  • Активи стручних радника
  • Комисија