Porodica

Zaštita porodice

Porodica je univerzalna ljudska zajednica koju čine odrasli reproduktivno sposobni partneri i njihovo potomstvo, ali i dalji srodnici koji žive sa njima.Porodica pored reproduktivne, privredne i socijalne, ima i značajnu psihološku, vaspitnu i socijalizacijsku ulogu.

Prema tradicionalnom pogledu „porodica je prirodna i osnovna društvena jedinica“. Prema takvom gledištu, društvo postoji stoga što postoje porodice-prava društva i države su samo posledica postojanja porodice i stoga je porodica od njih važnija:“Nije porodica radi društva, nego je društvo radi porodice“.

Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spsokojstvo drugog člana porodice.

Nasilje u porodici se pojavljuje u različitim oblicima i uključuje fizičko, seksualno, psihičko i ekonomsko nasilje.

 •  Fizičko nasilje uključuje batinjanje, udaranje po glavi i telu, čupanje kose, povrede oštrim i tupim predmetima, šutiranje, davljenje, bacanje na zid ili pod, nanošenje opekotine i slično.
 •  Seksualno nasilje podrazumeva svaku povredu polne slobode i pčolnog morala, svaki vid degradiranja i ponižavanja na seksualnoj osnovi, „klasično“silovanje,svaki vid prisiljavanja na seksualni odnos.
 •  Psihičko nasilje se odnosi na zastrašivanje, konstantno kritikovanje, potcenjivanje, emocionalne pretnje i optužbe, emocionalno ucenjivanje, stvaranje konfuzije i nesigurnosti kod žrtve, posesivno ponašanje, postavljanje nereaalnih i neostvarivih očekivanja u odnosu na žrtvu, verbalno zlostavljanje, izlaganje žrtve pritisku, ispoljavanje zlostavljačkog autoriteta, nepoštovanje žrtve, zloupotreba poverenja, neispunjavanje obećanja, emotivna rezervisanost, minimiziranje, poricanje i prebacivanje krivice za nasilje, izolacija, uznemiravanje i maltretiranje.
 •  Ekonomsko nasilje podrazumeva nasilno oduzimanje novca i vrednih stvari, kontrolisanje zarade i primanja, trošenje novca isključivo za zadovoljenje sosptvenih potreba, neispunjavanje obaveze izdržavanja neobezbeđenih članova porodice, zabrana članu porodice da se zaposli i ostvari sopstvene prihode, oduzimanje sredstava rada, nametanje obaveze stalnog podnošenja detaljnih izveštaja o trošenju novca i drugo.

Često prisutan vid nasilja u porodici koji nije lako uočiti jeste pasivno zlostavljanje, a koje obično vodi u fizičko nasilje.Ovaj vid nasilja vrlo je suptilan i uključuje viktimizaciju, dvosmislenost, zapostavljanje, duhovno i intelektualno zlostavljanje.

Nasilje u porodici ima nekoliko dimenzija:

 1. Modalitet: fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko
 2. Učestalost: povremeno,hronično
 3. Ozbiljnost: kako kod psihičkog tako i kod fizičkog zlostavljanja zavisi od stepena povrede i potrebe za lečenjem
 4. Prolazna ili trajna povreda: blaga, umerena, teška, itd.Najviši stepen je ubistvo.

Nasilje u porodici je sanskcionisano Porodičnim zakonom RS i Krivičnim zakonom RS.

Porodični zakon Republike Srbije

Član 197

Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Član 198

 1. Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.
 2. Mere zaštite od nasilja u porodici su:
 •  Izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
 •  Izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine ili zakupa nepokretnosti;
 •  Zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;
 •  Zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;
 •  Zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

3. Mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana.

Član 199

Mera zaštite od nasilja u porodici može se produžiti sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je doneta.

Krivični zakonik Republike Srbije

Član 194

 1. Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobraznim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje članova porodice, kazniće se zakonom od tri meseca do tri godine.
 2. Ako je pri izvršenju dela iz stava 1.ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo pogodno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
 3. Ako je usled dela iz st.1. i 2.ovog člana nastupila teška telesna povreda ili narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do pet godina.
 4. Ako je usled dela iz st.1. i 2. ovog člana nastupila smrt člana porodice, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do pet godina.
 5. Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Kome prijaviti nasilje?

 • Pozvati policiju i prijaviti nasilje na tel.192
 • Pozvati hitnu pomoć i prijaviti nasilje na tel.194
 • Prijaviti Centru za socijalni rad, ul.Filipa Višnjića 16 (radnim danom od 07,00-15,00h) na tel:013/311-889 lok.ili neposredno
 • Pozvati SOS na tel.0800-100-113
 • Pozvati srodnike, prijatelje, obavestiti ih o nasilju

Ukoliko je bilo fizičkog nasilja obavezno obaviti lekarski pregled i prikupiti lekarsku dokumantaciju o nastalim povredama, ukoliko je nasilje vršeno nad decom, obratiti se Dečjem dispanzeru.