Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadoljvoljio svoje osnovne potrebe. Navedeno pravo se može ostvariti samo ukoliko lice to pravo ne može ostvariti po drugom pravnom osnovu.
Potrebna dokumantacija za ostvarivanje prava na Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Zahtev za ostvarivanje prava (iz Centra),
Fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih(novi sa hologramom)
Fotokopija Uvrerenja o državljanstvu,
Uverenje o prebivalištu (iz Policijske uprave),
Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu(važeću),
Očitana zdravstvena knjižica,
Potvrda iz PIO-a original(dokaz da podnosilac zahteva:
nije korisnik penzije,
nije lice koje obavlja samostalnu delatnost,
nije zemljoradnik koji podleže obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju),
Medicinska dokumentacija-nalazi lekara specijaliste (original ili overenu kopiju kod notara).
Za lica sa teritorije bivših republika ili koja ostvaruju inostrane penzije, a ne mogu ostvariti pravo na tuđu negu i pomoć po drugom osnovu pored gore navedene dokumentacije, potrebno je podneti i:

Potvrdu nadležnog PIO-a iz bivše republike SFRJ da kod istog ne ostvaruju pravo na tuđu negu,
Potvrdu nadležnog Centra za socijalni rad iz bivše republike SFRJ da kod istog ne ostvaruje pravo na tuđu negu,
Za inostrane penzionere dokaz da po propisima strane države ne ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć( dokument mora biti preveden i overen od strane ovlašćenog prevodioca).
II. Izuzetno od gore navedenog, korisnik novčane naknade za pomoć i negu drugog lica koji je to pravo ostvario kao invalidno dete u organizaciji za penzijsko i invalidsko osiguranje po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su bili na snazi do 1.juna 1992.godine, ostvaruje pravo na razliku na dodatak za pomoć i negu drugog lica u visini razlike iznosa koji prima kod PIO i iznosa po Zakonu o socijalnoj zaštiti .

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

Zahtev za ostvarivanje prava,
Fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih,
Fotokopiju Uverenja o državljanstvu,
Uverenje o prebivališta (iz Policijske uprave),
Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu,
Očitanu zdravstvednu knjižicu,
Rešenje iz PIO-a po kome je ostvareno pravo,
Poslednji ček o izvršenoj isplati Tuđe nege preko PIO-a,
Ukoliko nije utvrđen stepen telesnog oštećenja prilikom donošenja Rešenja od strane PIOa pored gore nabedene dokumentacije, potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju original ili overene fotokopije kod notara.

Predmeti se sa podnetom dokumentacijom prosleđuju se Prvostepenom organu veštačenja pri RF PIO-Filijala Pančevo kako bi se obavilo veštačenje, a po obavljenom veštačenju, u skladu sa dostavljenim Nalazom, Centar donosi odluku po podnetom zahtevu.