Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити. Наведени закон прописује опште одредбе и посебне услове за остваривање наведеног права.

Породицом у смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у првој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству.

Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи, усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних 6 месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1.априла и 1.октобра.

Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ:

 • Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица: ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 • ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 • ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 • ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.

Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ радно способног појединца, односно члана породице:

 • ако се налази на школовању или оспособљавању за рад у смислу овог закона или се води на евиденцији незапослених лица;
 • ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију;
 • ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад.

Потребна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ

 1.  Фотокопија Извода из матичне књиге рођених
 2.  Фотокипија личне карте
 3.  Фотокопија Уверења о држављанству(само држављанин Србије, не старије од 6 месеци)
 4.  Уверење Националне службе за запошљавање(редовно пријављени на евиденцији незапослених)
 5.  Уверење ПИО фонда( уверење за пензију)
 6.  Уверење о пребивалишту из ПУ Панчево за све чланове породице
 7.  Медицинска документација
 8.  Фотокопија легитимације интерно расељених лица, фотокопија зеленог картона или Решења о пријему у државаљанство за све чланове домаћинства
 9.  Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности града Панчева, о уписаној непокретности са површином и катастарским приходом(прибавити из места рођења)
 10.  Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за сва пунолетне чланове домаћинства(Секретеријат за пореску администрацију)
 11.  Уверење Министарства финансија и привреде, пореска управа филијала Панчево, о евиденцији пореза и доприноса по основу свих делатности, уколико неко од чланова обавља неку приватну делатност(Пореска управа)
 12.  За породице које станују као подстанари потребан Уговор о закупу са закуподавцем или Изјава оверена код нотара
 13.  Уколико супружници или ванбрачни партнери не живе заједно потребна је пресуда Основног суда о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак пред надлежним судом у току
 14.  Фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу
 15.  Потврда из школе за сву децу која су на редовном школовању-потврда основне школе, факултета, више школе, предшколске установе
 16.  Пресуда Суда о учешћу о издржавању-лица која су неспособна за рад по годинама живота, лица која су неспособна за рад оценом инвалидске комисије , судско поравнање закључено са сродником или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања код сродника, деце са признатим очинством уколико су поверена мајци
 17.  Потврда о приходима појединца/чланова породице по основу:
 18.  радног односа/зарада/плата(потврда о оствареној заради)
 19.  повремених и привремених послова и Уговора о делу
 20.  пензија(последњи чек од пензије)
 21.  инвалиднина и друга примања у висини просечног месечног прихода оствареног 3, 2 или 1 месеца који претходи месецу подношења захтева.)