Novčana socijalna pomoć

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđene Zakonom o socijalnoj zaštiti. Navedeni zakon propisuje opšte odredbe i posebne uslove za ostvarivanje navedenog prava.

Porodicom u smislu ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć smatraju se supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u prvoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći, usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih 6 meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1.aprila i 1.oktobra.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć:

 • Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica: ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po ovom zakonu u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć radno sposobnog pojedinca, odnosno člana porodice:

 • ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad u smislu ovog zakona ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;
 • ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju;
 • ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć

 1.  Fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih
 2.  Fotokipija lične karte
 3.  Fotokopija Uverenja o državljanstvu(samo državljanin Srbije, ne starije od 6 meseci)
 4.  Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje(redovno prijavljeni na evidenciji nezaposlenih)
 5.  Uverenje PIO fonda( uverenje za penziju)
 6.  Uverenje o prebivalištu iz PU Pančevo za sve članove porodice
 7.  Medicinska dokumentacija
 8.  Fotokopija legitimacije interno raseljenih lica, fotokopija zelenog kartona ili Rešenja o prijemu u državaljanstvo za sve članove domaćinstva
 9.  Uverenje Republičkog geodetskog zavoda, Služba za katastar nepokretnosti grada Pančeva, o upisanoj nepokretnosti sa površinom i katastarskim prihodom(pribaviti iz mesta rođenja)
 10.  Uverenje Gradske poreske uprave o zaduženju porezom na imovinu fizičkih lica za sva punoletne članove domaćinstva(Sekreterijat za poresku administraciju)
 11.  Uverenje Ministarstva finansija i privrede, poreska uprava filijala Pančevo, o evidenciji poreza i doprinosa po osnovu svih delatnosti, ukoliko neko od članova obavlja neku privatnu delatnost(Poreska uprava)
 12.  Za porodice koje stanuju kao podstanari potreban Ugovor o zakupu sa zakupodavcem ili Izjava overena kod notara
 13.  Ukoliko supružnici ili vanbračni partneri ne žive zajedno potrebna je presuda Osnovnog suda o poveravanju maloletne dece ili dokaz da je postupak pred nadležnim sudom u toku
 14.  Fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
 15.  Potvrda iz škole za svu decu koja su na redovnom školovanju-potvrda osnovne škole, fakulteta, više škole, predškolske ustanove
 16.  Presuda Suda o učešću o izdržavanju-lica koja su nesposobna za rad po godinama života, lica koja su nesposobna za rad ocenom invalidske komisije , sudsko poravnanje zaključeno sa srodnikom ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenuo postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja kod srodnika, dece sa priznatim očinstvom ukoliko su poverena majci
 17.  Potvrda o prihodima pojedinca/članova porodice po osnovu:
 18.  radnog odnosa/zarada/plata(potvrda o ostvarenoj zaradi)
 19.  povremenih i privremenih poslova i Ugovora o delu
 20.  penzija(poslednji ček od penzije)
 21.  invalidnina i druga primanja u visini prosečnog mesečnog prihoda ostvarenog 3, 2 ili 1 meseca koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.)