Одређивање личног имена

Име детета одређује орган стартељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, ако у законском року нису одредили име детету, ако не могу да постигну споразум о имену детета,односно ако су одредили погрдно име, име којим се вређа морал или имекоје је у супротности са обичајима и схватањима средине.

Презиме детета одређује орган стартељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, односно ако не могу да постигну споразум о презимену детета.

Документација за одређивање личног имена

  1. Фотокопија личне карте мајке или очитана
  2. Легитимација расељених лица
  3. Извод из матичне књиге рођених за дете без имена и презимена
  4. Извод из матичне књиге рођених за мајку детета старости до 6 месеци
  5. Ако је дете са утврђеним очинством-фотокопија личне карте
  6. Извод из матичне књиге венчаних родитеља )

Уверење о пословној способности

Потребна документација:

  •  Фотокопија личне карте(или очитана)
  •  Захтев који је својеручно исписан
  •  Уплата 580,00 динара, прималац: Република Србија,сврха уплате: Републичка административна такса,Жиро рачун: 840-742221843-57, позив на број 97 47017