Određivanje ličnog imena

Ime deteta određuje organ starteljstva ako roditelji nisu živi, ako nisu poznati, ako u zakonskom roku nisu odredili ime detetu, ako ne mogu da postignu sporazum o imenu deteta,odnosno ako su odredili pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili imekoje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Prezime deteta određuje organ starteljstva ako roditelji nisu živi, ako nisu poznati, odnosno ako ne mogu da postignu sporazum o prezimenu deteta.

Dokumentacija za određivanje ličnog imena

  1. Fotokopija lične karte majke ili očitana
  2. Legitimacija raseljenih lica
  3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete bez imena i prezimena
  4. Izvod iz matične knjige rođenih za majku deteta starosti do 6 meseci
  5. Ako je dete sa utvrđenim očinstvom-fotokopija lične karte
  6. Izvod iz matične knjige venčanih roditelja )

Uverenje o poslovnoj sposobnosti

Potrebna dokumentacija:

  •  Fotokopija lične karte(ili očitana)
  •  Zahtev koji je svojeručno ispisan
  •  Uplata 580,00 dinara, primalac: Republika Srbija,svrha uplate: Republička administrativna taksa,Žiro račun: 840-742221843-57, poziv na broj 97 47017