Porodična i pravna zaštita

Usvojenje je najpotpuniji i najefikasniji oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja. Detetu se na ovaj način obezbeđuje razvoj u porodici u kojoj usvojitelji preuzimaju ulogu roditelja i vrše sva prava i dužnosti koja čine sadržinu roditeljskog prava. Usvojenje je neraskidivo i dete ostaje zauvek deo svoje nove porodice. Odluka o usvojenju, kao i zbor usvojiteljske porodice je u nadležnosti Organa starteljstva-centra za socijalni rad sa teritorije gde dete ima prebivalište, odnosno boravište.

Potrebna dokumentacija za usvojenje (državljani Srbije)

 1.  Zahtev za zasnivanje usvojenja
 2.  Fotokopija lične karte ili očitana lčična karta
 3.  Izvod iz matične knjige rođenih za buduiće usvojitelje
 4.  Izvod iz matične knjige venčanih
 5.  Uverenje o državljanstvu
 6.  Lekarsko Uverenje ozdravstvenom stanjubudućih usvojitelja
 7.  Uverenje da budući usvojitelji nisu potpuno ili delimično lišeni roditeljskog prava
 8.  Uverenje da budući usvojitelji nisu potpuno ili delimično lišeni poslovne sposobnosti
 9.  Izveštaj nadležnog organa, kojim se potvrđuje da se budući usvojitelji ne nalaze na evidenciji osuđivanih lica i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 10.  Isprave kojima se dokazuju činjenice vezane za imovinsko stanje budućih usvojitelja
 11.  Uverenja o zaposlenju, primanjima i druge isprave kojima se dokazuje finansijsko i materijalno stanje budućih usvojitelja
 12.  Potvrda da buidući usvojitelji nisu na evidenciji lica protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici

 

Potrebna dokumantacija za strane državljane

 1. Zahtev za zasnivanje usvojenja
 2. Fotokopija pasoša ili uverenje o državljanstvu
 3. Izod iz matične knjige rođenih
 4. Izvod iz matične knjige venčanih
 5. U slučaju da je budući usvojitelj razveden, overena kopija isprave o razvodu braka
 6. U slučaju da je budući usvojitelj udovac/udovica, overena kopija umrlice za preminulog supružnika
 7. Izvod iz matične knjige rođenih biološke dece budućih usvojitelja
 8. Izvod iz matične knjige rođenih za usvojenju decu budućih usvojitelja, ukoliko ih imaju i prateći izveštaj agencije za tu decu nakon njihovog usvojenja
 9. Izveštaj nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da se budući usvojitelji ne nalaze na evidenciji osuđivanih lica i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 10. Uverenje o zdravstvenom stanju usvojitelja
 11. Isprave kojima se dokazuju činjenice vezane za imovinsko stanje budućih usvojitelja
 12. Uverenje o zaposlenju, primanjima i druge isprave kojima se dokazuje finansijsko i materijalno stanje budućih usvojitelja
 13. Socijalno-porodična i psihološka studija o budućim usvojiteljima sa dokazom da Agencijakoja vrši studiju ima dozvolu(licencu) nadležnog organa vlasti
 14. Doklaz da budući usvojitelji ispunjavaju uslove za zasnivanje usvojenja po pravu države(a) čiji su oni državljani
 15. Fotografija budućih usvojitelja)

Starateljstvo je oblik zaštite koji obuhvata staranje o ličnosti, zastupanje,pribavljanje sredstava za izdržavanje, upravljanje i raspolaganje imovinom.

Pod starateljstvo se stavljaju deca bez roditeljskog staranja(maloletni štićenici) ili punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti(punoletni štićenik).

Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti startelja, a pristalo je da obavlja ulogu stararelja, pod uslovom da ispunjava sve propisane uslove iz čl.128 Porodičnog zakona. Za staratelja se mogu postaviti supružnik, srodnik ili hraniteljv štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Postoji privremeno i stalno starateljstvo.

Organ starateljstva je dužan da postavi privremenog staratelja u posebnim slučajevima:

 • Licu čije je boravište nepoznato, a ono nema zakonskog zastupnika ili punomoćnika,
 • Nepoznatom sostveniku imovine
 • Licu čiji su interesi u suprotnosti sa interesima njegovog zastupnika, odnosno licima koja imaju suprotne interese,a istog zakonskog zastupnika(kolizijski staratelj)
 • Stranom državljaninu koji se nalazi ili ima imovinu na teritoriji Republike Srbije
 • Licu koje zahteva da mu bude postavljen privremeni staratelj i za to navede opravdani razlog

Potrebna dokumentacija za starateljstvo

 1. Zahtev
 2. Fotokopija lične karte
 3. Fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih
 4. Fotokopija Izvoda iz matične knjige venčanih
 5. Lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju
 6. Uverenje da nije potpuno ili delimično lišen poslovne sposobnosti(Osnovni sud)
 7. Uverenje da nije potpuno ili delimično lišen roditeljskog prava(Osnovni sud)
 8. Uverenje Policijske uprave da lice nije osuđivano
 9. Uverenje da nije pokrenut krivični postupak, niti istraga(Osnovni sud)
 10. Dokaz o zaposlenju u visini zarade(za prethodna tri meseca)
 11. Uverenje iz Službe nepopkretnost(podaci o poslednjem stanju)

Potrebna dokumentacija za štićenika:

 1. Fotokopija lične karte
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Dokaz o prihodima
 4. Uverenje iz Službe nepokretnosti(podaci o poslednjem stanju)