Право на посебну новчану накнаду

Један од родитеља који није у радном односу, а који је најмање 15 година непосредно негује своје дете које остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, када наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварило право на пензију.

Ако родитељ оствари право на пензију након стицања права на посебну новчану накнаду, има право избора између пензије и посебне новчане накнаде.

  1. Потребна документација:
  2. Писмени захтев
  3. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених
  4. Фотокопија Уверења о држављанству
  5. Фотокопоија личне карте
  6. Потврда из ПИО
  7. Фотокопија Решења за Увећану Туђу негу за члана породице који је корисник тог права

Износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних 6 месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1.априла и 1.октобра.

Право на додатак за помоћ и негу другог лица као и право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица остварује се од дана подношења захтева у Центру уколико налазаом Првостепеног органа вештачења није другачије одређено.

Лица која су преко Центра већ остварила право на додатак за помоћ и негу другог лица, а која у току трајања права поднесу захтев за преиспитивање степена телесног оштећења и признавања права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, остварују наведено право, уколико им се Налазом органа вештачења утврди одговарајући степен телесног оштећења и то од дана подношења тог захтева односно од дана који је утврђен у Налазу органа вештачења ако то није дан подношења захтева, ако Налазом органа вештачења није другачије предвиђено.