Смештај лица

Oва услуга обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, у дом за смештај старијих лица,укључујући мале домске заједнице, прихватилиште и друге врсте смештаја у складу са законом.

Уколико су корисници ове услуге деца и млади, пружањем услуге породичног смештаја(хранитељство) се привремено, до краја завршетка редовног школовања односно навршене 26-е године живота, обезбеђује заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Постоје два облика хранитељског смештаја, по сродничкој линији и само хранитељски смештај.

Хранитељска породица је породица која пружа дом детету које нема родитеље или детету које из неких других разлога не може да живи у својој породици.Хтанитељство може бити привремено до разрешења кризне ситуације у породици детета, или на дужи период до осамостаљивања детета.Хранитељство може бити без новчане накнаде(према личном опредељењу хранитеља или сродничко) и са новчаном накнадом која се издваја из буџета РС.
Хранитељство није усвојење. Деца у хранитељској породици задржавају свој идентитет и право на контакт са члановима биолошке породице. Хранитељска породица треба да буде добра замена за природну породицу детета. Она треба детету да пружа сигурност, топлину, љубав и подршку и да брине о његовом здрављу, школовању и васпитању.Услови за усвајање детета су другачији, а сама процедура много дуже траје, па зато није редак случај да пар који жели да усвоји дете постане хранитељска породица.

Да би неко постао хранитељ треба да заврши одређену обуку која се одржава у Центру за социјални рад“Солидарност“ у Панчеву.

Град Панчево омогућио је деци односно младима који напуштају хранитељске породице или дом, да могу да бораве у неки од станова који су намењени у циљу осамостаљивања овој деци,за будући живот. Током боравка у стану, имају и подршку стручног радникаиз Центра за социјални рад који прати и пружа подршку том младом лицу, помаже око тражења посла, пријаве на Националној служби за запошљавање, израду здравственог документа, пружа материјалну подршку, психо-социјалну и остало. Такође контролу врши васпитач из Дома“Споменак“који је задужен да је у контакту са овом децом готово свакодневно као и са лицем које служи за контакт и живи у истим зградама. На тај начин контролишемо и безбедност ових младих људи и спречавамо евентуалну појаву нових ризика.

Домским смештајем за одрасла и стара лица обезбеђује се становање и задовољавање основних животних потреба као и здравствена заштита.

Потребна документација за смештај одраслих и старих лица:

 1.  Захтев за смештај
 2.  Извод матичне књиге рођених или венчаних
 3.  Уверење о држављанству
 4.  Фотокопија личне карте или очитана
 5.  Очитана здравствена књижица или фотокопија
 6.  Уверење о здравственом стању и сва медицинска документација од значаја за последњих 6 месеци
 7.  Налаз и мишљење неуропсихијатра
 8.  Изјава воље корисника(уколико неуропсихијатар процени да лице није способно да самостално доноси одлуке о свом даљем збрињавању, поставља се привремени старатељ)
 9.  Чек од пензије остварене у месецу који претходи подношењу захтева
 10.  Уверење из Катастра непокретности
 11.  Уколико постоји Уговор о доживотном издржавању, Уговор о поклону, тестамент
 12.  Уколико постоји правоснажна судска одлука о издржавању сродника
 13.  Изјава гаранта плаћања која се даје у Центру(гарант плаћања тада доноси личну карту на увид и доказ да је запослен на неодређено време са висином примања
  • За подношење захтева за смештај у Дом слепих “Збрињавање“ у Панчеву потребан је поред наведене документације и налаз офтамолога.

На овај начин се подноси захтев за смештај у било којих домова на територији Републике Србије за одрасла и стара лица и Геронтолошке центре.Сва документација се доставља у два примерка.