Smeštaj lica

Ova usluga obezbeđuje se smeštajem korisnika u: srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za odrasle i starije, u dom za smeštaj starijih lica,uključujući male domske zajednice, prihvatilište i druge vrste smeštaja u skladu sa zakonom.

Ukoliko su korisnici ove usluge deca i mladi, pružanjem usluge porodičnog smeštaja(hraniteljstvo) se privremeno, do kraja završetka redovnog školovanja odnosno navršene 26-e godine života, obezbeđuje zaštita i uslovi za optimalan razvoj u porodičnom okruženju. Postoje dva oblika hraniteljskog smeštaja, po srodničkoj liniji i samo hraniteljski smeštaj.

Hraniteljska porodica je porodica koja pruža dom detetu koje nema roditelje ili detetu koje iz nekih drugih razloga ne može da živi u svojoj porodici.Htaniteljstvo može biti privremeno do razrešenja krizne situacije u porodici deteta, ili na duži period do osamostaljivanja deteta.Hraniteljstvo može biti bez novčane naknade(prema ličnom opredeljenju hranitelja ili srodničko) i sa novčanom naknadom koja se izdvaja iz budžeta RS.
Hraniteljstvo nije usvojenje. Deca u hraniteljskoj porodici zadržavaju svoj identitet i pravo na kontakt sa članovima biološke porodice. Hraniteljska porodica treba da bude dobra zamena za prirodnu porodicu deteta. Ona treba detetu da pruža sigurnost, toplinu, ljubav i podršku i da brine o njegovom zdravlju, školovanju i vaspitanju.Uslovi za usvajanje deteta su drugačiji, a sama procedura mnogo duže traje, pa zato nije redak slučaj da par koji želi da usvoji dete postane hraniteljska porodica.

Da bi neko postao hranitelj treba da završi određenu obuku koja se održava u Centru za socijalni rad“Solidarnost“ u Pančevu.

Grad Pančevo omogućio je deci odnosno mladima koji napuštaju hraniteljske porodice ili dom, da mogu da borave u neki od stanova koji su namenjeni u cilju osamostaljivanja ovoj deci,za budući život. Tokom boravka u stanu, imaju i podršku stručnog radnikaiz Centra za socijalni rad koji prati i pruža podršku tom mladom licu, pomaže oko traženja posla, prijave na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, izradu zdravstvenog dokumenta, pruža materijalnu podršku, psiho-socijalnu i ostalo. Takođe kontrolu vrši vaspitač iz Doma“Spomenak“koji je zadužen da je u kontaktu sa ovom decom gotovo svakodnevno kao i sa licem koje služi za kontakt i živi u istim zgradama. Na taj način kontrolišemo i bezbednost ovih mladih ljudi i sprečavamo eventualnu pojavu novih rizika.

Domskim smeštajem za odrasla i stara lica obezbeđuje se stanovanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao i zdravstvena zaštita.

Potrebna dokumentacija za smeštaj odraslih i starih lica:

 1.  Zahtev za smeštaj
 2.  Izvod matične knjige rođenih ili venčanih
 3.  Uverenje o državljanstvu
 4.  Fotokopija lične karte ili očitana
 5.  Očitana zdravstvena knjižica ili fotokopija
 6.  Uverenje o zdravstvenom stanju i sva medicinska dokumentacija od značaja za poslednjih 6 meseci
 7.  Nalaz i mišljenje neuropsihijatra
 8.  Izjava volje korisnika(ukoliko neuropsihijatar proceni da lice nije sposobno da samostalno donosi odluke o svom daljem zbrinjavanju, postavlja se privremeni staratelj)
 9.  Ček od penzije ostvarene u mesecu koji prethodi podnošenju zahteva
 10.  Uverenje iz Katastra nepokretnosti
 11.  Ukoliko postoji Ugovor o doživotnom izdržavanju, Ugovor o poklonu, testament
 12.  Ukoliko postoji pravosnažna sudska odluka o izdržavanju srodnika
 13.  Izjava garanta plaćanja koja se daje u Centru(garant plaćanja tada donosi ličnu kartu na uvid i dokaz da je zaposlen na neodređeno vreme sa visinom primanja
  • Za podnošenje zahteva za smeštaj u Dom slepih “Zbrinjavanje“ u Pančevu potreban je pored navedene dokumentacije i nalaz oftamologa.

Na ovaj način se podnosi zahtev za smeštaj u bilo kojih domova na teritoriji Republike Srbije za odrasla i stara lica i Gerontološke centre.Sva dokumentacija se dostavlja u dva primerka.