Услуге социјалне заштите и материјална подршка прописина одлуком о социјалној заштити Града Панчева

Право на материјалну подршку за које се утврђују ближи услови, поступак и начин остваривања су:

 1. Једнократна помоћ
 2. Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 3. Трошкови сахране
 4. Народна кухиња

Град може обезбедити и друге облике материјалне подршке у складу са законом и Одлуком.

I. Право на једнократну помоћ

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђују појединцу или породици која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе,које не могу сами превазићи.

Једнократна помоћ обезбеђује се кориснику као:

 •  једнократна новчана помоћ
 •  увећана новчана помоћ
 •  новчана помоћ за школски прибор деци и ученицима из породица корисника новчане социјалне помоћи

        Разлози ради којих лица имају право да поднесу захтев за остваривање овог права јесу различити:

 • прибављање личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
 • задовољавање основних животних потреба(набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);
 • набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу;
 • набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
 • изласка младих из система социјалне заштите;
 • изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;
 • других вандредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.

Висина износа једнократне новчане помоћи утврђује Центар решењем у зависности од потреба и стања појединца или породице, након прибављања доказа и стварног утврђивања чињеница, а у складу са налазом и мишљењем стручног радника.

Потребна документација за остваривање права на једнократну новчану помоћ

 1. Изјаву о члановима домаћинства;
 2. Фотокопија личне карте за сва лица старија од 16 година;
 3. Фотокиопија Извода из матичне књиге рођених за децу;
 4. Уколико је брак разведен, фотокопија пресуде о разводу брака и одлуке о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току;
 5. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника који ту обавезу имају по Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања сродника;
 6. Лекарска документација;
 7. Потврда о приходима појединца, односно чланова породице који су у радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева;
 8. Уверење Републичког фонда из ПИО-Филијала Панчево о исплаћеним пензијама за три месеца која претходе месецу подношења захтева;
 9. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије(за лица која због година не могу да се пријаве на Националној служби за запошљавање) или фотокопија оверене здравствене књижице;
 10. Уверење за незапослене чланове породице из Националне службе за запошљавање;
 11. Потврда о школовању за децу старију од 15 година;
 12. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за све пунолетне чланове домаћинства;
 13. Фотокопија Решења о порезу на имовину за физичка лица;
 14. Уверења Министарства финансија и привреде, пореска управа филијала о евиденцији пореза и доприноса по основу свих делатности, уколико неко од чланова обавља неку приватну делатност.
 15. Захтев из Центра

Ако се предаје за једнократну помоћ на име набавке лекова потребно је још:

 • Извештај изабраног лекара о потребној терапији,
 • Налаз лекара специјалисте не стариује од 6 месеци,
 • Рецепт са ценом лека, не старији од 15 дана(са потписом лекара и датумом)
 • Отпусна листа, не старија од 6 месеци.

II. Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Лицу које се упућује на коришћење услуге домског или породичног смештаја, а које нема средства да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза обезбеђује се једнократна новчана помоћ, у складу са Законом и према процени Центра.

III. Трошкови сахране

Средства на име нужних трошкова сахране обезбеђују се у буџету Града у случају смрти:

 • лица која су користила право на новчану социјалну помоћ по прописима о социјалној заштити,
 • лица која су била на смештају у установи социјалне заштите или у другој породици,а која немају имовине нити сроднике који су у могућности и обавези да сносе ове трошкове,
 • лица без личног идентитета или без пребивалишта, а која су се у тренутку смрти затекла на територији Града,
 • лица која немају сроднике који по закону имају обавезу издржавања и
 • лица која имају сроднике који по закону имају обавезу издржавања за које је Центар утврдио да нису у могућности да сносе трошкове.

Поступак за остваривање права на трошкове сахране се покреће по службеној дужности, по захтеву сродника или другог лица које спроводи сахрану.

IV. Народна кухиња

Народна кухиња обухвата обезбеђивање бесплатних куваних оброка у Панчеву и пакета хране у осталим насељеним местима Града:

Корисници народне кухиње су:

 1. Корисници права на новчану социјалну помоћ-радно неспособна лица,
 2. Корисници права на новчану социјалну помоћ-породице са пет и више чланова,
 3. Лица без прихода и елементарно решеног стамбеног питања(„бескућници“)
 4. Пензионери са укупним приходом домаћинства(укључујући и катасратски приход у скалду са законом) до висине двоструког номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца под условом да немају закључен уговор о доживотном издржавању и
 5. Лица која се тренутно нађу у стању социјалне потребе по процени Центра у складу са законом(корисници постпеналне заштите, повратници из реадмисије, храниоци породице који су остали без посла и друга лица по процени Центра у складу са законом).

Потребна документација за кориснике (2),(3),(4):

 1.  Фотокопија личне карте подносиоца захтева и другог члана породичног домаћинства у колико не живи сам
 2.  Уверење о имовном стању из РГЗ-Служба за катастар непокретности,
 3.  Потврда РФЗО-Филијала Панчево о исплаћеним пензијама за три месеца који претходее месецу подношења захтева као и за другог члана породичног домаћинства.

Потребна документација за мкориснике(5):

 1. Фотокопија личне карте или пасоша,
 2. Уверење о издржавању затвопрске казне,
 3. Решење о реадмисији,
 4. Уверење НСЗ-Филијала Панчево да се налази на евиденцији незапослених као и за све незапослене чланове домаћинства,
 5. Решење НСЗ-Филијала Панчево о исплати редовне новчане накнаде незапосленбим лицима,
 6. Уверење о имовном стању из РГЗ-Служба за катастар непокретности као и друга документација по процени Центра.

Остале услуге социјалне заштите прописане Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева:

I. Дневне услуге у заједници:

  а) Помоћ у кући

Услугом помоћ у кући за одрасла и стара лица обезбеђује се подршка појединцу и породици у задовољавању свакодневних животних потреба у стамбеном простору корисника услуге, како би се унапредио квалитет живота корисника, односно одраслих и старијих лица и спречило њихово издвајање из природног окружења, односно њихов одлазак у институцију социјалне заштите.

Ова услуга обухвата следеће активности:

 •  помоћ у обезбеђивању исхране(набавку маниорница, достављање готових оброка, бријање корисника, помоћ у облачењу, одржавању хигијене постељине, одеће и обуће, одржавање чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству и др.)
 •  помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева,
 •  помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући и помоћ при кретању унутар просторија,
 •  посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга(поправка водоводних, електричних инсталација, столарија уређаја за домаћинство и сл.),
 •  помоћ у набавци лекова, заказивање и одвођење на лекарске прегледе и
 •  пружање одређених здравствених услуга из области примарне здравствене заштите, од стране доктора медицине.

Услугу помоћ у кући пружа Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, путем Службе клубова за стара и одрасла лица и помоћ у кући, а поступак за коришћење услуге помоћ у кући започиње подношењем захтева корисника или његовог сродника или других лица или установа, Центру за социјални рад “Солидарност“ Панчево.

Потребна је следећа документација:

 •  попуњен прописан образац који се добија у Центру,
 •  фотокопија личне карте подносиоца захтева(и другог члана породичног домаћинства уколико не живи сам),
 •  уверење оимовном стању подносиоца захтев а из РГЗ-Служба за катастар непокретности,
 •  потврде РФЗО-Филијала Панчево о исплаћеним пензијама за три месеца који претходе месецу подношења захтева подносиоца захтева и другог члана породичног домаћинства, или сродника који по закону има обавезу издржавања,
 •  уверење о порезу на имовину за текућу годину Секретеријата за пореску администрацију,
 •  фотокопију Решења о инвалидности и телесном оштећењу,
 •  лекарске налазе не старије од шест месеци за лица са тешким или хроничним обољењима
 •  друга документација по процени Центра.

б) Дневни боравак

Дневни боравак за цецу, младе и одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, односно телесним инвалидитетом.Ову услугу пружа Школа за основно и средње образовање“Мара Мандић“Панчево, у организационој јединици Дневни боравак“Невен“, а захтев за коришћење услуге подноси родитељ /стартељ Цензтру за социјал и рад“Солидарност“ Панчево уз достављање следеће документације:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • налаз и мишљење Интерресорне комисије, односно Решење о категоризацији за одрасла лица.
 • Корисници дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, односно телесним инвалидитетом имају право на потпуно регресирање трошкова боравка,односно на бесплатан оброк.

         в) Клубови за одрасла и стара лица

Корисници услуге клубова за одрасла и старија лица могу бити одрасла и старија социјално угрожена лица, изнемогла и хронично оболела лица, инвалидна лица и пензионери, којима породична подршка није довољна или није расположива,односно живе сами и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима који нису у стању да им пруже адекватну подршку и помоћ, као и друга одрасла и стара лица по стручној процени Центра.

Услугу клубова за одрасла и старија лица пружа Геронтолошки центар путем Службе клубова за сгтар и одрасла лица и помоћ у кући у три објекта у Граду, на следећим адресама:

у улици Крађорђева бр.20, у улици Јосифа Маринковића бр.25 и у улици Максима Горког бр.145.

       II. Услуге подршке за самосталан живот

Становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу

Корисници ове услуге јесу млади са територије Града, односно лица узраста од 15 до 26 година, који напуштају дом за децу или хранитељску породицу, а не могфу да се врате у биолошку или сродничку породицу нити су у могућности да без стручне подршке започну самосталан живот.

        III. Услуге смештаја

 1. Ургентни породични смедштај
 2. Привремени смештај у прихватилишту
  1. Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља-Сигурна кућа
  2. Прихватилиште за децу и младе
 3. Социјално становање у заштићеним условима