Usluge socijalne zaštite i materijalna podrška propisina odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Pančeva

Pravo na materijalnu podršku za koje se utvrđuju bliži uslovi, postupak i način ostvarivanja su:

 1. Jednokratna pomoć
 2. Oprema i troškovi prevoza korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu
 3. Troškovi sahrane
 4. Narodna kuhinja

Grad može obezbediti i druge oblike materijalne podrške u skladu sa zakonom i Odlukom.

I. Pravo na jednokratnu pomoć

Jednokratna pomoć je pomoć koja se obezbeđuju pojedincu ili porodici koja se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe,koje ne mogu sami prevazići.

Jednokratna pomoć obezbeđuje se korisniku kao:

 •  jednokratna novčana pomoć
 •  uvećana novčana pomoć
 •  novčana pomoć za školski pribor deci i učenicima iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći

        Razlozi radi kojih lica imaju pravo da podnesu zahtev za ostvarivanje ovog prava jesu različiti:

 • pribavljanje lične dokumentacije radi ostvarivanja prava u oblasti socijalne zaštite;
 • zadovoljavanje osnovnih životnih potreba(nabavka namirnica, ogreva, higijenski paket);
 • nabavke lekova, medicinskih pomagala i pomoći u lečenju;
 • nabavke udžbenika i školskog pribora za decu koja se redovno školuju;
 • izlaska mladih iz sistema socijalne zaštite;
 • izlaska žrtava nasilja u porodici iz Prihvatilišta;
 • drugih vandrednih situacija, kada se ne može prevazići stanje socijalne potrebe.

Visina iznosa jednokratne novčane pomoći utvrđuje Centar rešenjem u zavisnosti od potreba i stanja pojedinca ili porodice, nakon pribavljanja dokaza i stvarnog utvrđivanja činjenica, a u skladu sa nalazom i mišljenjem stručnog radnika.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

 1. Izjavu o članovima domaćinstva;
 2. Fotokopija lične karte za sva lica starija od 16 godina;
 3. Fotokiopija Izvoda iz matične knjige rođenih za decu;
 4. Ukoliko je brak razveden, fotokopija presude o razvodu braka i odluke o poveravanju maloletne dece ili dokaz da je postupak u toku;
 5. Pravosnažna sudska odluka o izdržavanju od srodnika koji tu obavezu imaju po Porodičnom zakonu ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenut postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja srodnika;
 6. Lekarska dokumentacija;
 7. Potvrda o prihodima pojedinca, odnosno članova porodice koji su u radnom odnosu, za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
 8. Uverenje Republičkog fonda iz PIO-Filijala Pančevo o isplaćenim penzijama za tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva;
 9. Potvrda Fonda PIO da nisu korisnici penzije(za lica koja zbog godina ne mogu da se prijave na Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili fotokopija overene zdravstvene knjižice;
 10. Uverenje za nezaposlene članove porodice iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
 11. Potvrda o školovanju za decu stariju od 15 godina;
 12. Uverenje Gradske poreske uprave o zaduženju porezom na imovinu fizičkih lica za sve punoletne članove domaćinstva;
 13. Fotokopija Rešenja o porezu na imovinu za fizička lica;
 14. Uverenja Ministarstva finansija i privrede, poreska uprava filijala o evidenciji poreza i doprinosa po osnovu svih delatnosti, ukoliko neko od članova obavlja neku privatnu delatnost.
 15. Zahtev iz Centra

Ako se predaje za jednokratnu pomoć na ime nabavke lekova potrebno je još:

 • Izveštaj izabranog lekara o potrebnoj terapiji,
 • Nalaz lekara specijaliste ne stariuje od 6 meseci,
 • Recept sa cenom leka, ne stariji od 15 dana(sa potpisom lekara i datumom)
 • Otpusna lista, ne starija od 6 meseci.

II. Oprema i troškovi prevoza korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu

Licu koje se upućuje na korišćenje usluge domskog ili porodičnog smeštaja, a koje nema sredstva da obezbedi odeću, obuću i troškove prevoza obezbeđuje se jednokratna novčana pomoć, u skladu sa Zakonom i prema proceni Centra.

III. Troškovi sahrane

Sredstva na ime nužnih troškova sahrane obezbeđuju se u budžetu Grada u slučaju smrti:

 • lica koja su koristila pravo na novčanu socijalnu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti,
 • lica koja su bila na smeštaju u ustanovi socijalne zaštite ili u drugoj porodici,a koja nemaju imovine niti srodnike koji su u mogućnosti i obavezi da snose ove troškove,
 • lica bez ličnog identiteta ili bez prebivališta, a koja su se u trenutku smrti zatekla na teritoriji Grada,
 • lica koja nemaju srodnike koji po zakonu imaju obavezu izdržavanja i
 • lica koja imaju srodnike koji po zakonu imaju obavezu izdržavanja za koje je Centar utvrdio da nisu u mogućnosti da snose troškove.

Postupak za ostvarivanje prava na troškove sahrane se pokreće po službenoj dužnosti, po zahtevu srodnika ili drugog lica koje sprovodi sahranu.

IV. Narodna kuhinja

Narodna kuhinja obuhvata obezbeđivanje besplatnih kuvanih obroka u Pančevu i paketa hrane u ostalim naseljenim mestima Grada:

Korisnici narodne kuhinje su:

 1. Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć-radno nesposobna lica,
 2. Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć-porodice sa pet i više članova,
 3. Lica bez prihoda i elementarno rešenog stambenog pitanja(„beskućnici“)
 4. Penzioneri sa ukupnim prihodom domaćinstva(uključujući i katasratski prihod u skaldu sa zakonom) do visine dvostrukog nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca pod uslovom da nemaju zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju i
 5. Lica koja se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe po proceni Centra u skladu sa zakonom(korisnici postpenalne zaštite, povratnici iz readmisije, hranioci porodice koji su ostali bez posla i druga lica po proceni Centra u skladu sa zakonom).

Potrebna dokumentacija za korisnike (2),(3),(4):

 1.  Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i drugog člana porodičnog domaćinstva u koliko ne živi sam
 2.  Uverenje o imovnom stanju iz RGZ-Služba za katastar nepokretnosti,
 3.  Potvrda RFZO-Filijala Pančevo o isplaćenim penzijama za tri meseca koji prethodee mesecu podnošenja zahteva kao i za drugog člana porodičnog domaćinstva.

Potrebna dokumentacija za mkorisnike(5):

 1. Fotokopija lične karte ili pasoša,
 2. Uverenje o izdržavanju zatvoprske kazne,
 3. Rešenje o readmisiji,
 4. Uverenje NSZ-Filijala Pančevo da se nalazi na evidenciji nezaposlenih kao i za sve nezaposlene članove domaćinstva,
 5. Rešenje NSZ-Filijala Pančevo o isplati redovne novčane naknade nezaposlenbim licima,
 6. Uverenje o imovnom stanju iz RGZ-Služba za katastar nepokretnosti kao i druga dokumentacija po proceni Centra.

Ostale usluge socijalne zaštite propisane Odlukom o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva:

I. Dnevne usluge u zajednici:

  a) Pomoć u kući

Uslugom pomoć u kući za odrasla i stara lica obezbeđuje se podrška pojedincu i porodici u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u stambenom prostoru korisnika usluge, kako bi se unapredio kvalitet života korisnika, odnosno odraslih i starijih lica i sprečilo njihovo izdvajanje iz prirodnog okruženja, odnosno njihov odlazak u instituciju socijalne zaštite.

Ova usluga obuhvata sledeće aktivnosti:

 •  pomoć u obezbeđivanju ishrane(nabavku maniornica, dostavljanje gotovih obroka, brijanje korisnika, pomoć u oblačenju, održavanju higijene posteljine, odeće i obuće, održavanje čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu i dr.)
 •  pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva,
 •  pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući i pomoć pri kretanju unutar prostorija,
 •  posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga(popravka vodovodnih, električnih instalacija, stolarija uređaja za domaćinstvo i sl.),
 •  pomoć u nabavci lekova, zakazivanje i odvođenje na lekarske preglede i
 •  pružanje određenih zdravstvenih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, od strane doktora medicine.

Uslugu pomoć u kući pruža Ustanova za smeštaj i zbrinjavanje starih lica Gerontološki centar Pančevo, putem Službe klubova za stara i odrasla lica i pomoć u kući, a postupak za korišćenje usluge pomoć u kući započinje podnošenjem zahteva korisnika ili njegovog srodnika ili drugih lica ili ustanova, Centru za socijalni rad “Solidarnost“ Pančevo.

Potrebna je sledeća dokumentacija:

 •  popunjen propisan obrazac koji se dobija u Centru,
 •  fotokopija lične karte podnosioca zahteva(i drugog člana porodičnog domaćinstva ukoliko ne živi sam),
 •  uverenje oimovnom stanju podnosioca zahtev a iz RGZ-Služba za katastar nepokretnosti,
 •  potvrde RFZO-Filijala Pančevo o isplaćenim penzijama za tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva podnosioca zahteva i drugog člana porodičnog domaćinstva, ili srodnika koji po zakonu ima obavezu izdržavanja,
 •  uverenje o porezu na imovinu za tekuću godinu Sekreterijata za poresku administraciju,
 •  fotokopiju Rešenja o invalidnosti i telesnom oštećenju,
 •  lekarske nalaze ne starije od šest meseci za lica sa teškim ili hroničnim oboljenjima
 •  druga dokumentacija po proceni Centra.

b) Dnevni boravak

Dnevni boravak za cecu, mlade i odrasla lica sa intelektualnim teškoćama, odnosno telesnim invaliditetom.Ovu uslugu pruža Škola za osnovno i srednje obrazovanje“Mara Mandić“Pančevo, u organizacionoj jedinici Dnevni boravak“Neven“, a zahtev za korišćenje usluge podnosi roditelj /startelj Cenztru za socijal i rad“Solidarnost“ Pančevo uz dostavljanje sledeće dokumentacije:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o državljanstvu,
 • nalaz i mišljenje Interresorne komisije, odnosno Rešenje o kategorizaciji za odrasla lica.
 • Korisnici dnevnog boravka za decu, mlade i odrasla lica sa intelektualnim teškoćama, odnosno telesnim invaliditetom imaju pravo na potpuno regresiranje troškova boravka,odnosno na besplatan obrok.

         v) Klubovi za odrasla i stara lica

Korisnici usluge klubova za odrasla i starija lica mogu biti odrasla i starija socijalno ugrožena lica, iznemogla i hronično obolela lica, invalidna lica i penzioneri, kojima porodična podrška nije dovoljna ili nije raspoloživa,odnosno žive sami i nisu u stanju da se staraju o sebi ili žive sa srodnicima koji nisu u stanju da im pruže adekvatnu podršku i pomoć, kao i druga odrasla i stara lica po stručnoj proceni Centra.

Uslugu klubova za odrasla i starija lica pruža Gerontološki centar putem Službe klubova za sgtar i odrasla lica i pomoć u kući u tri objekta u Gradu, na sledećim adresama:

u ulici Krađorđeva br.20, u ulici Josifa Marinkovića br.25 i u ulici Maksima Gorkog br.145.

       II. Usluge podrške za samostalan život

Stanovanje uz podršku za mlade koji napuštaju ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu

Korisnici ove usluge jesu mladi sa teritorije Grada, odnosno lica uzrasta od 15 do 26 godina, koji napuštaju dom za decu ili hraniteljsku porodicu, a ne mogfu da se vrate u biološku ili srodničku porodicu niti su u mogućnosti da bez stručne podrške započnu samostalan život.

        III. Usluge smeštaja

 1. Urgentni porodični smedštaj
 2. Privremeni smeštaj u prihvatilištu
  1. Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja-Sigurna kuća
  2. Prihvatilište za decu i mlade
 3. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima