Uvećana novčana socijalna pomoć

Pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica imaju pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć.

Nesposobni za rad u smislu ovog zakona su:

  1. Žena i muškarac koji su navršili godine života određene propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju kao uslov za starosnu penziju,
  2. dete do navršene 15-e godine života,
  3. dete na školovanju, do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26-e godine života,
  4. lice koje je potpuno nesposobno za rad prema propisima o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju,
  5. trudnice i roditelj koji koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta prema propisima o radu,
  6. nezaposleno lice koje se stara o članu porodice koji je korisnik prava na pomoć i negu po bilo kom osnovu,
  7. lice kome je utvrđen treći stepen radne sposobnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
  8. lice prema kome je pokrenut postupak utvrđivanja radne sposobnosti -dok traje postupak,
  9. pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do 9 meseci u toku kalendarske godine, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom.