Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

  1. Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, Налазом Првостепеног органа вештачења, а на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном основу или за које је утврђено да има више оштећења,а ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.
  2. Лице које је по прописима о пензијском и инвалидском осигурању(све категорије пензионера) остварило право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица,а код којих је утврђен неки од горе наведених степена оштећења, може код Центра остварити право на разлику до износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног у складу са Законом о социјалној заштити.

Потребна документација за увећану Туђу негу за пензионере:

  1. Захтев у ЦСР
  2. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених
  3. Фотокопија Уверења о држаљанству
  4. Уверење о пребивалишту
  5. Фотокопију важеће личне карте или очитану личну карту
  6. Очитану здравствену књижице
  7. Решење ПИО-а о оствареном праву на Туђу негу (фотокопија)
  8. Решење ПИО-а о утврђеном степену телесног оштећења(фотокопија)