Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

  1. Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice za koje je, Nalazom Prvostepenog organa veštačenja, a na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili za koje je utvrđeno da ima više oštećenja,a nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.
  2. Lice koje je po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju(sve kategorije penzionera) ostvarilo pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica,a kod kojih je utvrđen neki od gore navedenih stepena oštećenja, može kod Centra ostvariti pravo na razliku do iznosa uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Potrebna dokumentacija za uvećanu Tuđu negu za penzionere:

  1. Zahtev u CSR
  2. Fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih
  3. Fotokopija Uverenja o držaljanstvu
  4. Uverenje o prebivalištu
  5. Fotokopiju važeće lične karte ili očitanu ličnu kartu
  6. Očitanu zdravstvenu knjižice
  7. Rešenje PIO-a o ostvarenom pravu na Tuđu negu (fotokopija)
  8. Rešenje PIO-a o utvrđenom stepenu telesnog oštećenja(fotokopija)