Uverenja

Uverenje o poslovnoj sposobnosti

Potrebna dokumentacija:

  • Fotokopija lične karte(ili očitana)
  • Zahtev koji je svojeručno ispisan
  • Uplata 580,00 dinara, primalac: Republika Srbija,svrha uplate: Republička administrativna taksa,Žiro račun: 840-742221843-57, poziv na broj 97 47017