СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СА ПРИЈЕМНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ И КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МАТЕРИЈАЛНА ДАВАЊАСлужба за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за материјална давања се бави следећим пословима:

  • управни послови који обухватају примену управно-процесних правила у вођењу поступака и доношење одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено центру;
  • правни послови у вези са покретањем судских поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других неспособних лица (лишење родитељског права, оспоравање и утврђивање очинства, издржавање мал. лица, лишење пословне способност);
  • вођење евиденције и издавање уверења о штићеницима, издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици, те о другим чињеницама о којима се води службена евиденција;
  • обављају послове информисања, правног саветовања, учешће у процени, планирању иреализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите у сарадњи са запосленимстручним радницима на пословима заштите деце и омладине, односно одраслих и старихлица;
  • послови примене и израде нацрта нормативних аката Центра.

Правну службу чине 4 стручна радника.

Пријемна канцеларија се бави следећим пословима:
пријем свих странака, вођење разговора, пријем свих захтева и анализа истих, попуњавање пријемног листа у коме се одређује категорија случаја и службе која ће поступати по захтеву.
Канцеларија за материјална давања се бави пословима утврђивања права на новчану социјалну помоћ, као и утврђивање права на остала новчана давања и њу чине 4 запослена стручна радника.
У оквиру ове службе налази се и администрација Центра за социјални рад ,,Солидарност” Панчево и техничка лица (возач и спремачица).
Руководилац службе: Невена Стајић, мастер правник