Статистика

На дан 31.12.2017.г. на евиденцији Центра било је укупно 9085 корисника, од тога 5104 из градске средине, а 3981 из сеоске средине. У односу према броју становника територије града Панчева који је према подацима Републичког завода за статистику из 2016.г. износио 120871,број корисника процентуално износи 7,52%.

Кретање броја корисника социјалне заштите у периоду 2015-2017. године

б р о ј к о р и с н и к а

2015-9555 2016-9284 2017-9085

Као и претходних година, од укупног броја корисника, жене су више заступљене у односу на мушкарце. Током 2017 године корисника женског пола евидентирано је 5003 док корисника мушког пола 4082.

Графикон полна структура жене % мушкарци %

Старосна структура корисника социјалне заштите у периоду 2015-2017.године.

У укупном броју корисника социјалне заштите доминантну групу корисника у 2017.години представљају одрасли корисници(26-64 година) којих је било 4094, затим старија лица(од 65 година) 1794, деца(0-17) 2574 и најмање корисника је из групе младих(18-25 година) 623.

 

Старосне групе корисника

Графикон