ДОМСКИ СМЕШТАЈ

СМЕШТАЈ ОДРАCЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Домски смештај је услуга социјалне заштите која се обезбеђује кориснику коме није могуће обезбедити, или то није у његовом најбољем интересу,останак у породици, услуге у заједници или породични смештај.
Домским смештајем се обезбеђује становање, задовољавање основних животних потреба и здравствена заштита корисника
Услуге смештаја одраслих и старијих особа реализује се у Панчеву у установама: Геронтолошки центар Панчево и Дом за лица са оштећеним видом ,,Збрињавање" Панчево.

Потребна документација за смештај одраслих и старих лица:

1. Захтев за смештај
2. Извод матичне књиге рођених или венчаних
3. Уверење о држављанству
4. Фотокопија личне карте или очитана
5. Очитана здравствена књижица или фотокопија
6. Уверење о здравственом стању и сва медицинска документација од значаја за последњих 6 месеци
7. Налаз и мишљење неуропсихијатра
8. Изјава воље корисника(уколико неуропсихијатар процени да лице није способно да самостално доноси одлуке о свом даљем збрињавању, поставља се привремени старатељ)
9.Чек од пензије остварене у месецу који претходи подношењу захтева
10.Уверење из Катастра непокретности
11. Уколико постоји Уговор о доживотном издржавању, Уговор о поклону, тестамент
12. Уколико постоји правоснажна судска одлука о издржавању сродника
13. Изјава гаранта плаћања која се даје у Центру(гарант плаћања тада доноси личну карту на увид и доказ да је запослен на неодређено време са висином примања
* За подношење захтева за смештај у Дом за лица са оштећеним видом “Збрињавање“ Панчево потребан је поред наведене документације и налаз офтамолога.

На овај начин се подноси захтев за смештај у било којих домова на територији Републике Србије за одрасла и стара лица и Геронтолошке центре. Сва документација се доставља у два примерка.
Захтев за смештај одраслих у установу социјалне заштите PDF