ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИПородица је универзална људска заједница коју чине одрасли репродуктивно способни партнери и њихово потомство, али и даљи сродници који живе са њима.Породица поред репродуктивне, привредне и социјалне, има и значајну психолошку, васпитну и социјализацијску улогу. Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спсокојство другог члана породице.
Насиље у породици се појављује у различитим облицима и укључује физичко, сексуално, психичко и економско насиље.
Физичко насиље укључује батињање, ударање по глави и телу, чупање косе, повреде оштрим и тупим предметима, шутирање, дављење, бацање на зид или под, наношење опекотине и слично.
Сексуално насиље подразумева сваку повреду полне слободе и пчолног морала, сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи, „класично“силовање,сваки вид присиљавања на сексуални однос.
Психичко насиље се односи на застрашивање, константно критиковање, потцењивање, емоционалне претње и оптужбе, емоционално уцењивање, стварање конфузије и несигурности код жртве, посесивно понашање, постављање нереаалних и неостваривих очекивања у односу на жртву, вербално злостављање, излагање жртве притиску, испољавање злостављачког ауторитета, непоштовање жртве, злоупотреба поверења, неиспуњавање обећања, емотивна резервисаност, минимизирање, порицање и пребацивање кривице за насиље, изолација, узнемиравање и малтретирање.
Економско насиље подразумева насилно одузимање новца и вредних ствари, контролисање зараде и примања, трошење новца искључиво за задовољење сосптвених потреба, неиспуњавање обавезе издржавања необезбеђених чланова породице, забрана члану породице да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава рада, наметање обавезе сталног подношења детаљних извештаја о трошењу новца и друго.
Често присутан вид насиља у породици који није лако уочити јесте пасивно злостављање, а које обично води у физичко насиље. Овај вид насиља врло је суптилан и укључује виктимизацију, двосмисленост, запостављање, духовно и интелектуално злостављање.
Насиље у породици има неколико димензија:
Модалитет: физичко, психичко, сексуално и економско
Учесталост: повремено,хронично
Озбиљност: како код психичког тако и код физичког злостављања зависи од степена повреде и потребе за лечењем
Пролазна или трајна повреда: блага, умерена, тешка, итд. Највиши степен је убиство.
Насиље у породици је санскционисано Породичним законом РС и Кривичним законом РС.Породични закон Републике СрбијеЧлан 197

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.
Члан 198

Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим члановима породице.
Мере заштите од насиља у породици су:
Издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
Издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине или закупа непокретности;
Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;
Забрана даљег узнемиравања члана породице.
Мера заштите од насиља у породици може трајати највише годину дана.

Члан 199

Мера заштите од насиља у породици може се продужити све док не престану разлози због којих је донета.

Кривични законик Републике СрбијеЧлан 194

Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобразним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање чланова породице, казниће се законом од три месеца до три године.
Ако је при извршењу дела из става 1.овог члана коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство погодно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
Ако је услед дела из ст.1. и 2.овог члана наступила тешка телесна повреда или нарушавање здравља или су учињена према малолетном лицу, учинилац ће се казнити затвором од три до пет година.
Ако је услед дела из ст.1. и 2. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се казнити казном затвора од три до пет година.
Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

Коме пријавити насиље?

Позвати полицију и пријавити насиље на тел. 192
Позвати хитну помоћ и пријавити насиље на тел. 194
Пријавити Центру за социјални рад, ул.Филипа Вишњића 16 (радним даном од 07,00-15,00h) на тел:013/311-889 лок.или непосредно
Позвати СОС на тел.0800-100-113
Позвати сроднике, пријатеље, обавестити их о насиљу
Уколико је било физичког насиља обавезно обавити лекарски преглед и прикупити лекарску докумантацију о насталим повредама, уколико је насиље вршено над децом, обратити се Дечјем диспанзеру.