Како се хранитељска породица стара о детету

Хранитељска породица:

 •  Подстиче развој потенцијала детета и подржава његова интересовања
 •  Развија самопоуздање код детета уважавајући његова осећања и мишљења
 •  Подржава лични, породични, национални, верски и културни идентитет детета
 •  Обезбеђује сигурно окружење за дете како у породици тако и у ширем окружењу
 •  Примењује позитивне васпитне методе водећи рачуна о узрасту и потребама детета
 •  Пружа подршку детету у превладавању кризе због одвајања и губитака блиских особа.
 •  Штити дете од свих облика злостављања и занемаривања и не примењује методе физичког кажњавања

У остваривању бриге о детету хранитељска породица сарађује са стручњацима из социјалне заштите, школе, здраствених установа. Такође, у интересу детета развија и одржава контакте са породицом порекла детета и другим значајним особама из његовог живота.

 

Какву подршку добија хранитељска породица

Хранитељској породици у обављању хранитељске улоге помажу стручњаци центра за социјални рад, реализатори едукативних прогама, водитељи случаја задужени за дете и његову породицу, родитељи или старатељи детета као и друге значајне особе из мреже подршке за дете.

Хранитељи имају права на:

 • свеобухватне информације о свим питањима значајним за старање о детету;
 • одговарајућу стручну помоћ и подршку око бриге о детету;
 • да буду информисани о дужини боравка детета и плановима за његову будућност;
 • да са дететом остварују контакте и након престанка породичног смештаја;
 • право на здраствено осигурање и здраствену књижицу, уколико хранитељ нема здраствено осигурање по другом основу. Чланови породице хранитеља такође имају право на обавезно здраствено осигурање ако нису осигурани по другом приоритетном основу.
 • хранитељи добијају финансијску подршку за остваривање права детета на хранитељском смештају као и новчану надокнаду за свој рад. Накнада за рад обухвата и уплаћене доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, а остварује се на основу потписаног уговора о хранитељству од тренутка смештаја детета у породицу. Износ накнаде се разликује у зависности од броја деце на хранитељском смештају.

Финаснијска средства која се обезбеђују за потребе детета се односе на:

Редовне месечне накнаде:

 •  месечна накнада за издржавање детета
 •  средства за личне потребе (џепарац за децу страрију од 7 година)
 •  увећана накнада за дете лако ометено у развоју или са изреченом васпитном мером
 •  увећана накнада за умерено, теже или тешко ометено дете у развоју
 •  увећана накнада за дете са посебно тешким и вишеструким развојним проблемима

Посебна (наменска) средства:

 •  за опрему за смештај у хранитељску породицу (једнократно приликом смештаја)
 •  за трошкове уџбеника и школског прибора (за сваку школску годину)
 •  за трошкове прославе матуре и дипломе
 •  за трошкове одмора и рекреације у организацији школе (настава у природи и екскурзије)
 •  за трошкове превоза до школе (уколико је она ван места боравка)
 •  Накнаде за дете троше се искључиво за потребе детета, односно према намени кјое је одређена накнадом.