Како постати хранитељска породица

Поступак заснивања хранитељства почиње подношењем захтева центру за социјални рад.

 

Поред захтева за заснивање хранитељства, будући хранитељи достављају следећу документацију:

1. Фотокопија личне карте

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Извод из матичне књиге венчаних (ако су хранитељи у браку)

4. Уверење о држављанству

5. Лекарско уверење (издаје се на обрасцу м – 5 у Медицини рада са напоменом да је у сврху хранитељства)

6. Потврда о запослењу и месечним приходима

7. Потврда о имовини (Извод из катастра непокрености)

8. Уверење о неосуђивању (прибавља по службеној дужности ЦСР)

9. Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница

10. Уверење да кадидат није лишен родитељског права (добија се у суду – ванпарчнична писарница)

11. Уверење да није лишен пословне способности (добија се у центру за социјални рад)

12. Потврда да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици (добија се у центру за социјални рад)

Напомена: Документација се прибавља за оба супружнка односно ванбрачна партнера и не сме бити старија од 6 месеци од датума издавања.

 

После достављања наведене документације приступа се поступку процене подобности хранитељске породице, који обухвата:

– анализу исправа/приложене документације

– интервју са будућим хранитељима у центру за социјални рад

– интервју са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети

– процена током реализације Програма припреме за хранитељство.

 

Прогам Припреме и обуке за хранитељство похађају супружници, односно ванбрачни партнери – будући хранитељи. Обука траје 33 сата и организована је у 11 тематских састанака групе кандидата за хранитељство, како би се они што припремили за улогу хранитеља.

По завршетку програма пише се извештај – налаз и стручно мишљење на основу кога се доноси одлука о подобности будућих хранитиља и издаје се потврда о бављењу хранитељством. Потврда има рок важења 2 године.

За свако дете на породичном смештају склапа се уговор о хранитељству. По истеку две године центар за социјални рад доноси одлуку о продужењу или укидању потврде, процењујући успешност остваривања хранитељске улоге, на основу праћења хранитељске породице.

Хранитељи имају право жалбе на решење центра за социјални рад у случају када не добију општу подобоност за хрантитељство.