Корисници

Деца и младе особе, до навршене 26-е године живота, јесу корисници права и услуга у систему социјалне заштите када су им услед животних околности угрожени здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без подршке система социјалне заштите не могу да достигну оптимални ниво развоја.

Деца доживљавају разне промене од рођења па до постизања зрелости. Те промене јесу физиолошке и психичке природе. Може се рећи да дете пролази кроз етапе развоја, од којих свака има своје специфичности.Један од најбурнијих периода је прелаз између детињства и зрелог доба-пубертет и адолесценција.

Од 14-е године живота малолетна лица постају одговорна за кривичне и прекршајне поступке те се према њима изричу одређене васпитне мере, у складу са законом, које изриче Виши суд.

Са 15 година живота, малолетна лица постају радно способна,а са 18 година стичу у потпуности пословну способност.

Са 16 година живота може се дати сагласност малолетнику за ступање у малолетнички брак.

Различите су потребе и проблеми са којима се ова категорија корисника суочава:

 •  Родитељ или старатељ по другом основу(непосредни или друго физичко лице) није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, интелекутуалних потешкоћа, душевног обољења, неповољних социо-економских околности или других проблема;
 •  Деца без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања( деца и малди на хранитељском смештају;
 •  Деца са сметњама у развоју(телесне, интелектуалне, сензорне,говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
 •  Деца и млади који живе у породицама у којима су односи поремећени;
 •  Деца и млади чији су родитељи у бракоразводном спору или постразводној кризи те су и деца изложена проблему;
 •  Млади у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и уколико својим понашањем угрожава себе и околину;
 •  Млади који се суочавају са тешкоћама злоупотребе алкохола, дрога и других опојних средстава;
 •  Деца и млади у ризику да ће постати жртва или већ јесте жртва злостављања , занемаривања, насиља или експлоатације;
 •  Жртве трговине људима;
 •  Страни држављани односно малолетна и млада лица без држављанства, без пратње;
 •  Деца и млади који имају друге потребе за коришћењем социјалне заштите.

Одрасла пунолетна и старија лица, подразумевају категорију корисника од навршених 26 до 65 година и старија лица од 65.Корисници су социјалне заштите када је њихово стање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен услед старости, болести, инвалидитета, породичних и других животних околности.

(Саша Шкундрић, дипл.психолог:Извод из Приручника за волонтере Новосадског хуманитарног центра)

За старење и старост још увек није формирана јединствена и потпуна дефиниција иако се као феномен проучава већ вековима. Ни данас не постоји потпуна дефиниција старости, нити свеобухватно објашњење процеса старења.

О већини својих потреба и проблема стара особа ће бити вољна да разговара. Некада ће сам разговор са старом особом помоћи да се она осећа боље и да сама дође до идеје за решавање својих проблема. Кроз разговор и пажљиво слушање можемо да сакупимо потребне информације који ће нам помоћи да разумемо стару особу. Некада старе особе неће директно износити проблеме који их муче и сасвим јасно препознати које су то незадопвољене потребе које их чине незадовољним. Зато је потребно да имамо стрпљења и разумевања како би могли да на адекватан начин пружимо подршку старим лицима.

Узроци потреба и проблема корисника који припадају категорији одрасли и стари су различити:

 •  уколико се суочавају са тешкоћама и проблемима због поремећених односа у породици;
 •  када постоји опасност да ће постати жртва или јесте жртва занемаривања или самозанемаривања;
 •  занемаривање, злостављање, експлоатација и насиље у породици;
 •  уколико лице има телесне, интелектуалне или сензорне тешкоће у комуникацији и када се услед друштвених или других препрека сусреће с функционалним ограничењима у једној или више области живота;
 •  лица корисници алкохолних пића и опојних средстава или због другог обила друштвено неприхватљивог понашања и других узрока;
 •  ако је жртва трговине људима;
 •  лица која имају потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите;
 •  ако је страни држављанин и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом.