Организација рада

Организација рада се од оснивања Центра мењала, а до 31 био је заступљен Тимски рад. Применом новог Правилника о организацији, нормативима и стандардима Центра за социјални рад, примењује се нов метод рада, вођење случаја.

Новим методама рада, вођењем случаја, водитељи случаја(социјални радници, психолози, педагози, специјални педагози, социолози или андрагози), су задужени за конкретне случајеве уз подршку супервизора као и руководиоца службе.

 

Организациона структура

Служба за децу и младе

Служба за одрасле и старе

Правна служба са канцеларијом за материјална давања и пријемном канцеларијом

Сигурна кућа-Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља

 

Финансијски послови се не обављају ни у једној служби посебно већ самостално и ове послове обављају 1 благајник, 1 рачуновођа и 1 шеф рачуноводства.