Додатак за помоћ и негу другог лица

Према Закону о социјалној заштити право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задољвољио своје основне потребе. Наведено право се може остварити само уколико лице то право не може остварити по другом правном основу.
Потребна докумантација за остваривање права на Додатак за помоћ и негу другог лица

Захтев за остваривање права (из Центра),
Фотокопија Извода из матичне књиге рођених(нови са холограмом)
Фотокопија Увререња о држављанству,
Уверење о пребивалишту (из Полицијске управе),
Фотокопију личне карте или очитану личну карту(важећу),
Очитана здравствена књижица,
Потврда из ПИО-а оригинал(доказ да подносилац захтева:
није корисник пензије,
није лице које обавља самосталну делатност,
није земљорадник који подлеже обавезном пензијском и инвалидском осигурању),
Медицинска документација-налази лекара специјалисте (оригинал или оверену копију код нотара).
За лица са територије бивших република или која остварују иностране пензије, а не могу остварити право на туђу негу и помоћ по другом основу поред горе наведене документације, потребно је поднети и:

Потврду надлежног ПИО-а из бивше републике СФРЈ да код истог не остварују право на туђу негу,
Потврду надлежног Центра за социјални рад из бивше републике СФРЈ да код истог не остварује право на туђу негу,
За иностране пензионере доказ да по прописима стране државе не остварује право на туђу негу и помоћ( документ мора бити преведен и оверен од стране овлашћеног преводиоца).
II. Изузетно од горе наведеног, корисник новчане накнаде за помоћ и негу другог лица који је то право остварио као инвалидно дете у организацији за пензијско и инвалидско осигурање по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, који су били на снази до 1.јуна 1992.године, остварује право на разлику на додатак за помоћ и негу другог лица у висини разлике износа који прима код ПИО и износа по Закону о социјалној заштити .

За остваривање овог права потребно је поднети следећу документацију:

Захтев за остваривање права,
Фотокопију Извода из матичне књиге рођених,
Фотокопију Уверења о држављанству,
Уверење о пребивалишта (из Полицијске управе),
Фотокопију личне карте или очитану личну карту,
Очитану здравстведну књижицу,
Решење из ПИО-а по коме је остварено право,
Последњи чек о извршеној исплати Туђе неге преко ПИО-а,
Уколико није утврђен степен телесног оштећења приликом доношења Решења од стране ПИОа поред горе набедене документације, потребно је доставити медицинску документацију оригинал или оверене фотокопије код нотара.

Предмети се са поднетом документацијом прослеђују се Првостепеном органу вештачења при РФ ПИО-Филијала Панчево како би се обавило вештачење, а по обављеном вештачењу, у складу са достављеним Налазом, Центар доноси одлуку по поднетом захтеву.