Породична и правна заштита

Усвојење је најпотпунији и најефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Детету се на овај начин обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Усвојење је нераскидиво и дете остаје заувек део своје нове породице. Одлука о усвојењу, као и збор усвојитељске породице је у надлежности Органа стартељства-центра за социјални рад са територије где дете има пребивалиште, односно боравиште.

Потребна документација за усвојење (држављани Србије)

 1.  Захтев за заснивање усвојења
 2.  Фотокопија личне карте или очитана лчична карта
 3.  Извод из матичне књиге рођених за будуиће усвојитеље
 4.  Извод из матичне књиге венчаних
 5.  Уверење о држављанству
 6.  Лекарско Уверење оздравственом стањубудућих усвојитеља
 7.  Уверење да будући усвојитељи нису потпуно или делимично лишени родитељског права
 8.  Уверење да будући усвојитељи нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 9.  Извештај надлежног органа, којим се потврђује да се будући усвојитељи не налазе на евиденцији осуђиваних лица и да се против њих не води кривични поступак
 10.  Исправе којима се доказују чињенице везане за имовинско стање будућих усвојитеља
 11.  Уверења о запослењу, примањима и друге исправе којима се доказује финансијско и материјално стање будућих усвојитеља
 12.  Потврда да буидући усвојитељи нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

 

Потребна докумантација за стране држављане

 1. Захтев за заснивање усвојења
 2. Фотокопија пасоша или уверење о држављанству
 3. Изод из матичне књиге рођених
 4. Извод из матичне књиге венчаних
 5. У случају да је будући усвојитељ разведен, оверена копија исправе о разводу брака
 6. У случају да је будући усвојитељ удовац/удовица, оверена копија умрлице за преминулог супружника
 7. Извод из матичне књиге рођених биолошке деце будућих усвојитеља
 8. Извод из матичне књиге рођених за усвојењу децу будућих усвојитеља, уколико их имају и пратећи извештај агенције за ту децу након њиховог усвојења
 9. Извештај надлежног државног органа којим се потврђује да се будући усвојитељи не налазе на евиденцији осуђиваних лица и да се против њих не води кривични поступак
 10. Уверење о здравственом стању усвојитеља
 11. Исправе којима се доказују чињенице везане за имовинско стање будућих усвојитеља
 12. Уверење о запослењу, примањима и друге исправе којима се доказује финансијско и материјално стање будућих усвојитеља
 13. Социјално-породична и психолошка студија о будућим усвојитељима са доказом да Агенцијакоја врши студију има дозволу(лиценцу) надлежног органа власти
 14. Доклаз да будући усвојитељи испуњавају услове за заснивање усвојења по праву државе(а) чији су они држављани
 15. Фотографија будућих усвојитеља)

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање,прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином.

Под старатељство се стављају деца без родитељског старања(малолетни штићеници) или пунолетно лице које је лишено пословне способности(пунолетни штићеник).

За старатеља се поставља лице које има лична својства и способности потребне за обављање дужности стартеља, а пристало је да обавља улогу старареља, под условом да испуњава све прописане услове из чл.128 Породичног закона. За старатеља се могу поставити супружник, сродник или хранитељв штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије.

Постоји привремено и стално старатељство.

Орган старатељства је дужан да постави привременог старатеља у посебним случајевима:

 • Лицу чије је боравиште непознато, а оно нема законског заступника или пуномоћника,
 • Непознатом соственику имовине
 • Лицу чији су интереси у супротности са интересима његовог заступника, односно лицима која имају супротне интересе,а истог законског заступника(колизијски старатељ)
 • Страном држављанину који се налази или има имовину на територији Републике Србије
 • Лицу које захтева да му буде постављен привремени старатељ и за то наведе оправдани разлог

Потребна документација за старатељство

 1. Захтев
 2. Фотокопија личне карте
 3. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених
 4. Фотокопија Извода из матичне књиге венчаних
 5. Лекарско уверење о здравственом стању
 6. Уверење да није потпуно или делимично лишен пословне способности(Основни суд)
 7. Уверење да није потпуно или делимично лишен родитељског права(Основни суд)
 8. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
 9. Уверење да није покренут кривични поступак, нити истрага(Основни суд)
 10. Доказ о запослењу у висини зараде(за претходна три месеца)
 11. Уверење из Службе непопкретност(подаци о последњем стању)

Потребна документација за штићеника:

 1. Фотокопија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Доказ о приходима
 4. Уверење из Службе непокретности(подаци о последњем стању)