Увећана новчана социјална помоћ

Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ.

Неспособни за рад у смислу овог закона су:

  1. Жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију,
  2. дете до навршене 15-е године живота,
  3. дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26-е године живота,
  4. лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и пензијском и инвалидском осигурању,
  5. труднице и родитељ који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду,
  6. незапослено лице које се стара о члану породице који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу,
  7. лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом,
  8. лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности -док траје поступак,
  9. појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до 9 месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом.