Уверења

Уверење о пословној способности

Потребна документација:

  • Фотокопија личне карте(или очитана)
  • Захтев који је својеручно исписан
  • Уплата 580,00 динара, прималац: Република Србија,сврха уплате: Републичка административна такса,Жиро рачун: 840-742221843-57, позив на број 97 47017